BIOB01 Botanik 12 hp

Kursbeskrivning

Botanik kommer av grekiskans "botanicus" som betyder läran om örterna, men ämnet botanik omfattar inte bara de gröna växterna utan även alger och svampar. Under botanikstudierna lär du dig vilka grupper av organismer som ingår i dessa "riken", och hur grupperna är släkt med varandra. Du får lära vad som är specifikt för de olika grupperna, men även om hur själva växten är uppbyggd och hur den fungerar.

Algfynd på marin exkursion.
Vävnadsodling.
Ett algfynd skärskådas under den marina exkursionen, överst. Under botanikstudiernas fysiologiavsnitt studeras växternas livsfunktioner i laboratorium och växthus, nederst.

 
Botanikstudierna delas in i två huvudavsnitt. I fysiologiavsnittet behandlas hur växtens upptag av näringsämnen och dess energiproduktion fungerar, och i systematikavsnittet studerar vi hur anpassningar till miljön i växternas utformning och reproduktion har skett i olika grupper under evolutionen. Varje huvudavsnitt avslutas med en skriftlig deltentamen.

I systematikavsnittet får du också en inblick i artbildning och evolutionära processer hos växter, samt biogeografiska regioner och utbredningstyper. Efter fördjupningsstudier i något delämne inom systematiken presenterar du ditt ämnesval för dina studiekamrater i form av en poster.

Växternas fantastiska förmåga att använda solljuset och luftens koldioxid för att producera organiska kolföreningar är en av förutsättningarna för livet på jorden. Ett stort problem för växterna är att de står stilla. Vad de än blir utsatta för, torka, skadedjur, för mycket ljus eller för lite ljus har de inte möjligheten som vi att förflytta sig till en plats med gynnsammare omständigheter. I stället har växterna utvecklat olika sinnrika system och mekanismer för att kunna anpassa sig efter sin omgivning. Genom att studera hur olika delar av växter ser ut i mikroskop lär du dej hur olika växtarter har anpassat sej efter sin omvärld och hur växtens olika delar utvecklats för att fylla sin funktion. Genom laborationer, föreläsningar och gruppövningar får du veta hur växten omvandlar energi, hur växten tar upp och använder näringsämnen, hur växten reagerar på sin omvärld och hur den inre regleringen i växten sker. Du kommer också att få fördjupa dej i litteraturen inom ett ämnesområde som du sedan presenterar för dina kamrater i seminarieform.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2014-01-14

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Huvudlärare

Susanne Widell
Professor
Molekylär cellbiologi

Tel:
+46462224197

E-post:
susanne.widell@biol.lu.se

Kurslitteratur
Kursperiod

Kursen ges på svenska under slutet av period 1 och början av period 2 på vårterminen.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00